Hlavné logo

Služby
  Účtovníctvo:

- spracovanie jednoduchého účtovníctva
- spracovanie podvojného účtovníctva
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- ročná účtovná závierka vrátane výkazov, príloh a daňového priznania
- evidencia zásob na sklade
- evidencia vozidiel - kniha jázd
- štatistika

  Mzdy a personalistika:

- mesačné spracovanie podľa podkladov
- vyhotovenie výkazov pre všetky poisťovne a daňový úrad
- príkazy na úhradu pre banky
- evidencia zamestnancov - prihlasovanie, odhlasovanie, kompletná dokumentácia zamestnanca
- ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov
- ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní
- štatistika

  Riadenie ľudských zdrojov:

- poradenstvo pri výbere zamestnancov, školení, pracovnej zdravotnej službe
- systémy odmeňovania, stabilizácie a motivácie zamestnancov


  Zabezpečujem všetky potrebné činnosti od prevzatia dokladov, ich spracovania až po vyplnenie potrebných   tlačív,  výkazov a priznaní.


  Mám uzavretú poistnú zmluvu z titulu zodpovednosti za vykonávanie svojej činnosti.
..:: Späť na hlavnú stránku ::..