Matiaska

Rodokmeň rodiny Čorejovej

remeniny   *   matiaška   *   petkovce

eastern slovakia

Corej family tree

Zemplin

ČOREJ . COREJ . CSOREJ . CSOREY . CSOREI . CHOREY . CSORY

verzie
uvod
text
text
text
Zdroje / Sources
Štátny oblastný archív v Prešove: Matrika Remeniny (krstených 1844-1930, sobášených 1826-1942, zosnulých 1858-1942) / State Regional Archive Presov: Church Records Remeniny (births 1844-1930, marriages 1826-1942, deaths 1858-1942) Matrika Remeniny
Štátny oblastný archív v Prešove: Matrika Petkovce (krstených 1807-1901, sobášených 1814-1902, zosnulých 1808-1900) / State Regional Archive Presov: Church Records Petkovce (births 1807-1901, marriages 1814-1902, deaths 1808-1900) Matrika Petkovce
Štátny oblastný archív v Prešove: Matrika Matiaška (krstených 1835-1900, sobášených 1835-1900, zosnulých 1835-1900) / State Regional Archive Presov: Church Records Matiaska (births 1835-1900, marriages 1835-1900, deaths 1835-1900)  
Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Katastrálne mapy a písomný operát - KÚ Remeniny 1868 / Geodetic and Cartographic Institute Bratislava: Cadastral Maps and Written Information - Cadastral Unit Remeniny 1868 Kataster
Ellis Island Foundation, Inc.: Záznamy z lodných denníkov prístavu Ellis Island, New York 1895-1930 / Ellis Island Foundation, Inc.: Ship Manifests of Passangers, New York 1895-1930 Kataster
Zemplínsky archív v Sátoraljaújhely, Maďarsko: Záznamy zo sčítania ľudu v Uhorsku z r. 1869 / Zemplen County Archive, Satoraljaujhely, Hungary: 1869 Hungarian Census Records Zemplinsky archiv
Maďarské národné archívy (www.arcanum.hu/mol): Dikálny súpis z r. 1715 / National Archives of Hungary (www.arcanum.hu/mol): 1715 Urbarial Census for Feudal Estates Urbarsky supis 1715
Maďarské národné archívy (www.mol.gov.hu): Sčítanie obyvateľstva v Uhorsku z r. 1869 / National Archives of Hungary (www.mol.gov.hu): 1869 Hungarian Census 1869 Census
Maďarské národné archívy (www.mol.gov.hu): Archívne fondy Urbaria et Conscriptiones, Conscriptiones Portarum, Regesta Decimarum, Archivum Regnicolaris a iné / National Archives of Hungary (www.mol.gov.hu): Archives Urbaria et Conscriptiones, Conscriptiones Portarum, Regesta Decimarum, Archivum Regnicolaris and others  
MyFamily.com, Inc.: Záznamy z lodných denníkov prístavov Hamburg, Baltimore a Philadelphia. Záznamy zo sčítania ľudu v USA (1910,1920,1930). Záznamy registračných kariet vojakov (1918,1942) a ďalšie zoznamy (www.ancestry.com) / MyFamily.com, Inc.: Hamburg, Baltimore and Philadelphia passenger records. U.S. Federal census (1910,1920,1930). WWI and WWII Draft Registration Cards and other sources (www.ancestry.com) www.ancestry.com


Poďakovanie spolupracovníkom: / Acknowledgement to the collaborators:
Nicholasovi Chorey-ovi z Oregonu, USA, synovi Mikuláša Čoreja (1895,1972) / Nicholas Chorey from Oregon, USA, son of Nicholas Chorey (1895,1972)
Michael J. Csorey Jr. a Luci Kluth z Ohia, USA, potomkom Štefana Čoreja (1888,1973) / Michael J. Csorey Jr. (descendant of Stephen Csorey (1888,1973)) and Luci Kluth from Ohio (descendant of Giovanni Schiavoni and Katherine Satorius), USA
Jurajovi Čorejovi zo Žiliny, potomkovi Juraja Čoreja (1886,1971) / Juraj Čorej from Žilina, Slovakia, descendant of Juraj Čorej (1886,1971)
Dennisovi Haluskerovi z Južnej Karolíny, USA, potomkovi Juraja Piláta a Márie, rod. Čorejovej (1883,1974) / Dennis J. Halusker Sr. from South Carolina, USA, descendant of George Pilat and Mary, nee Csorej (1883,1974)
Stránka je stále vo výstavbe, postupne budú dúfam pribudať informácie, textové aj obrazové. Čoskoro bude sprístupnené fórum - miesto pre odkazy, ohlasy a informáce od tých, ktorí by chceli prispieť k zozbierajniu čo najkompletnejších informácií o rodine Čorejovej.
Momentálne je takmer úplne spracovaná vetva Petra Čoreja a Márie Pilatovej z Matiašky, resp. Remenín a ich potomkov do tretieho kolena (roky 1820 - 1930). Druhá vetva Čorejovcov z Remenín, ktorej pôvod je taktiež v Matiaške, je spracovaná na 75% (roky 1815 - 1930), pričom prepojenie týchto dvoch vetiev momentálne nie je. Súčasťou výskumu mena Čorej (a tejto stránky) je aj obec Petkovce, ale zatiaľ neexistuje prepojenie predchádzajúcich vetiev s vetvou z Petkoviec, aj keď sa predpokladá, že práve v Petkovciach je základ rodiny Čorejovej. Týmito tromi smermi (Matiaška, Remeniny, Petkovce) sa uberá ďalšie pátranie po predkoch rodiny, pričom je minimálne známe, že ďalšia príbuzenská vetva žila a ešte stále žije v dedine Trnava pri Laborci v okrese Michalovce. Táto časť ostáva zatiaľ mimo našej pozornosti.

~ posledné aktualizácie:
3.3.2007 (nové fotografie, upravené vzťahy v rodokmeni!)
23.3.2007 (sprístupnená časť MIESTA, upravené vzťahy v rodokmeni Petra aj Michala!)
28.5.2007 (stránka presunutá na http://members.chello.sk/corej, pri návšteve starej adresy http://corej.szm.com budete po 5 sekundách automaticky presmerovaní na nový server)
19.6.2007 (nové fotografie)
28.6.2007 (nová verzia rodokmeňa a nové fotografie lodných záznamov!!! Rodokmeň obsahuje všetkých známych členov rodiny na Slovensku aj v USA)
18.7.2007 (nová verzia rodokmeňa, upravené dátumy narodení najstarších členov, doplnení potomkovia emigrantov - hlavne vetva Michala a Márie Hrehovej)
31.10.2007 (nová verzia rodokmeňa, upravené dátumy narodení a úmrtí)

This web page is currently under construction. New information and sections (f.e. 'discussion forum' or 'history' section) will start in few weeks (or months :-( ). The aim is to collect as much information regarding Corej family as possible.
We investigate history of Corej family from Remeniny, Matiaska and Petkovce in Eastern Slovakia. As of now the branch of Peter Corej and Maria Pilat is almost completed. Another branch of Corej family which also came to Remeniny from nearby village Matiaska is completed at 75%. Those two branches are not connected yet. Another part of our research is branch from Petkovce, but there is no connection between mentioned branches from Remeniny and that one from Petkovce (but there is an assumption of this).

~ last updates:
March 3rd, 2007 (new photos, corrected relations in the family tree!)
March 23rd, 2007 (section PLACES opened /in slovak only/, corrected relations in Peter's and Michal's branch!)
May 28th, 2007 (page moved to the new destination http://members.chello.sk/corej, after visiting old place at http://corej.szm.com you will be automatically redirected after 5 seconds)
June 19th, 2007 (added new photos)
June 28th, 2007 (new version of the family tree and new ship manifest scans added!!! Family tree now represents all known family members in Slovakia and in the USA as well)
July 18th, 2007 (new version of the family tree, corrected birth dates of the oldest family members, new descendants of immigrants added - Michal's and Maria Hreha's branch mainly)
October 31st, 2007 (nová verzia rodokmeňa, new version of the family tree, corrected birth and death dates)
uvodmiestahistoriarodokmenfotografiepriezviskaforum
uvodmiestahistoriarodokmenfotografiepriezviskaforum
For better presentation: Character-code is set to "Windows-1250 Central European", "Monotype Corsiva" family font should be installed. Optimized for MS IE 5.0 or higher, Mozilla Firefox 1.5.0.8 or higher, resolutions: 800x600, 1024x768 and 1280x1024. (c) 2006 All Rights Reserved