SLOVENSKO QUO VADIS ?
C a s ť   p r v á

Prečo otázka tak stojí
Splácanie dlhov investovaných do disidenstva
Paralely Hitler-Bush - Paralela prvá
Paralely Hitler-Bush - Paralela druhá
Paralely Hitler-Bush - Paralela tretia
Fenomén strach obchádza svetom
Svet čoraz viac v ohrození- prvý stupeň !
Americká výspelá demokracia sa topí v krvi

Prečo otázka tak stojí
Ak sa má analyzovať a pochopiť zmyseľ tohoto webu ( jeho webových stránok ), prvú odpoved nájde návštevník v tomto odkaze TU
Dianie doma a vo svete očami radového občana zachytáva a zdokumentováva v čase prvých rokov nového milénia "inak" ako v cenzúrovaných médiách hlavného prúdu doma alebo v médiach ovládaných monopolom cudzieho kapitálu na našom území a okolitých súsedných zemí po celej strednej a východnej Europe na územiach tzv. postkomunistických štátoch, ktoré sa dostali po skončení studenej vojny totálne pod veľkomocenský vplyv USA. Aj preto prvá časť tohoto článku začína tak, ako začína. V dnešnej dobe, v dobe globalizácie sveta treba vidieť v súvislosti všetký vplyvy na vývoj udalostí doma a najmä na také malé zeme ako je Slovensko. Tieto sú zachytené vo všetkých stránkach webu podrobne a preto v následnej časti autor sa zaoberá vývojom súčasného diania a to sa odzrkadluje práve v tejto prvej časti. Prečo je všetko tak ako je. Kto sa o to pričinil, Kto nesie zodpovednosť za to, kam sa Slovensko dostalo, kam kráča, bude podrobne zachytené v časti druhej.

SpäťSplácanie dlhov investovaných do disidenstva
Je nanajvýš aktuálne položiť otázku Slovensko kam kráčaš. Je to aj o tom, ako sa začali splácať dlhy invetsované do disidentstva v dolárovej a inej materialnej pomoci v čase studenej vojny. Kam a ako bude Slovensko kráčať bolo naplánované americkými expertmi dávno pred "nežnou revolúciou" a zrealizované disidentmi na čele s Havlom. Slovensko po rozdelení CSFR prevzalo, zdedilo aj Havlové záväzky s rozdielom, že tieto už zrealizoval M. Dzurinda, ked sa dostal za Bushovej výdatnej pomoci k moci a v súčasnosti spoľahlivo a verne v úlohe koordinátora presadzuje záujmy USA nielen na Slovensku, ale aj v EU, v Bezpečnostnej rade OSN a najnovšie aj E. Kukan ako jeho najbližší spojenec v čase, ked sa Slovensko stalo Nestálym členom BR OSN.
Na stránkach tohto webu Imagine sa od jeho začiatku poukazovalo na trojicu Bush- Blaier- Saron ako na os zla pre celý svet. Toto tvrdenie v súčasnosti platí ešte viac ako kedy predtým. Táto trojica si to vyslúžila svojim konaním, svojou previazanosťou spoločných záujmov v boji o uchopenie svetovlády. Prezident USA Bush pri obhajovaní svojej politiky pred ľudom Spojených štátov koncom januára 2006 to len potvrdil. Potvrdil to, čo už dávno sa stalo akousi jeho doktrinou, že svet musí zmeniť, pričom podčiarkol že USA si musia raz navždy upevniť svoje vedúce postavenie v dnešnom svete. Nič nové, o to sa sňažil už aj jeho predchodca Clinton. Zmenili sa však diametrálne metody boja.

SpäťParalely Hitler-Bush - Paralela prvá
Spojené štáty severoamerické pod vedením prezidenta G. Busha sa začali uberať chodníkom vedúcim do šialenej predstavy supermanov ovládať svet. Bush dobre vie a je si toho aj dobre vedomí a dobre vedel o čom hovorí, ak hovoril o vedúcom postavení USA vo svete. K tomu si vybral V. Britániu- Blaiera spojenca pre oblasť Europy a Izrael- Sarona, spojenca pre oblasť blízkeho východu Azie. Bush však už teraz je lepšie pripravený, ako bol k tomu istému cieľu pripravený v tridsiatych rokoch minulého storočia nemecký Hitler, tiež s cieľom totálne ovládať celý svet, a ktorý mal k tomu tiež svojich spojencov, os ( Nemecko- Taliansko- Japonsko ). Taliansko pre Europu, Japonsko pre Aziu. Dôvody s odstupom času takmer rovnaké. Zmeniť svet vo svet spravodlivejší, svet demokratickejší, zlepšiť postavenie ľudstva na zemeguli. To bolo na začiatku. Postupom naberania moci na seba však Hitler cieľ zmenil a prispôsobil. Raz navždy upevniť vedúce postavenie Nemecka vo svete tak, ako to isté dnes prehlasuje Bush pre Spojené štáty. Teda cieľ rovnaký a metody boja tiež. Takéto dobývanie sveta nejde získať presviedačaním diplomatickou cestou. To dobre vedel už vtedy Hitler, že najúspešnejšia cesta k dosiahnutiu cieľa, bude cesta násilného donucovania z pozície sily. A dobre sa na to aj pripravil. V krátkom čase vybudoval najsilnejšiu a najlepšie, najmodernejšie vyzbrojenú armádu. V predpríprave je potrebnou nutnosťou vybudovať pevné, široké, východzie zázemie. To sa dá aj cestou diplomácie. A aj to dosiahol ( za výdatnej priamej aj nepriamej pomoci Západu-zrada-Veľká dohoda Francúzsko-Anglicko-CSR ). Vybudovanie tzv. Piatej kolony- Sudety- Anschluss Rakúska, rozbitie Ceskoslovenska ( vydanie bez boja tzv. "Magnetinovu líniu"- sústava obranných železobetonových podzemných bunkrov prepojených koľajovým systémom pod zemou nemala obdobu vo svete, naprosto nezničiteľné a nedobytné, vybudované na južných hraniciach od Ašu až po Bratislavu a na severných hraniciach od Ašu až po trojrozhranie CSR, Nemecko, Poľsko), rozbitie a následne obsadenie Poľska ).
Zhoda čiste náhodna? Hitlera ( "Hitlerizáciu" ) študoval po 2.sv. vojne celý štáb amerických popredných expertov po dlhé roky z oblasti politiky, ekonomiky, najviac však z oblasti vojenstva- taktiku a stratégiu vojny vedenou Hitlerom. Tak že zhodu čiste náhodnú môžeme s čistým svedomým vylúčiť. Bush si osvojil doktrínu z pozície sily najväčšej a najsilnejšej veľmoci na zemi, diktovať a vnucovať svoju vôľu celému svetu. Ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa zvolil aroganciu, nadradenosť a násilie, prevziať kompetencie svetového spoločenstva do svojich rúk a z tejto pozície začať jednať.
Ani otázka rozširovania moci vo svete a raz navždy natrvalo zaujať vedúce postavenie USA vo svete nie je nová a výmyslom Busha. Je len vyhľadaná a oprášená z doby, ked USA začali poškulovať po moci vo svete, ktorá bola výsadou kolonizačných mocností ako Anglicko, Spanielsko, Portugálsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Belgicko. teda štátov europského svetadieľu. Nové delenie sveta po 2. sv. vojne bolo dielom víťazov vojny, spojencov USA, ZSSR, Anglie a Francúzska. Delenie vplyvu moci vo svete po rozbití veľkomocenskej kolonizačnej sústavy v rokoch peťdesiatych a neskorej sa stalo vecou už len dvoch superveľmocí vo svete USA a ZSSR.

SpäťParalely Hitler-Bush - Paralela druhá
Na ceste k ovládaniu sveta Hitlerovi stál v ceste ZSSR a slovanské štáty na východe a Balkáne Najprv ako obrovské, bohaté, rozsiahle územia ako napríklad svetová sýpka obilia na Ukrajine a Bielorusku, bohaté rudné ložiská a hlavne v Azijskej časti najbohatšie ropné polia na svete. Sám Hitler sa o tom vyjadril 16. júla 1941 ked rokoval so šéfom hlavného veliteľstva armády Wilhemom Keitelom a ďalšími o Generálnom pláne na východ ( Ostplan ) . Hovorili najmä o Sovietskom zväze. Führer hovoril o blízkom víťazstve a tešil sa na obrovské a bohaté územia.V podstate ide o to, povedal vtedy nemecký vodca, ako správne rozdeliť obrovský koláč, aby sme ho mohli: ovládať, spravovať a využívať. V záujme dlhodobej hospodárskej politiky budú všetky slovanské okupované územia exploatované ako kolónie. Hitler mal už vtedy na mysli dominantnú myšlienku upevniť ekonomickú a priemyseľnú moc na dalšej ceste k ovládaniu sveta- potom pochod na západ. Medzi hlavné zásady mimo iné vytýčil v strategickom zámere bezpečnosť ríše: "Nemožno pripustiť existenciu nijakých ozbrojených síl na západ od Uralu, i keby sme museli bojovať sto rokov. Všetci vodcovi nástupcovia musia vedieť, že bezpečnosť ríše bude zabezpečená iba vtedy, ak nebude na západ od Uralu cudzia vojenská sila". Nástupcovia sa sňažia. Prvý krok, znova vybudovať silnú armádu. Prvá najlepšia príležitosť v čase studenej vojny, vojenský blok NATO- pod velením amerických generálov a v Europe nemeckých, ktorých otcovia stáli už pod bránami Moskvy a na vodcov odkaz nezabudli. Nezabudli ani americký experti a pri štúdiu "Hitlerizácie" bohaté skúsenosti akoby sa same ponúkali. Dozrál a prišiel na ne rad. Píše sa rok 2004. Nemecká okupačná armáda síce nepochoduje Prahou ako 15. marca 1939, zato však na západ Bieloruska a Ukrajiny stojí armáda NATO. Bush uzatvára slučku EU - Rusko, AZIA - Rusko. Podarí sa Bushovi dať nôž na krk Rusku? Podarí sa mu to, čo sa nepodarilo v 2. sv. vojne Hitlerovi? Otázky sú na mieste. Tak že, aj tu pri druhej paralele, Zhodu čiste ako náhodnú môžeme s čistým svedomým vylúčiť. Vylučuje ju aj realita taká aká je. Pozri TU

SpäťParalely Hitler-Bush - Paralela tretia
Svet dovolil Nemecku vyzbrojiť sa a vybudovať najmohutnejšiu, najsilnejšiu vojenskú moc, pomocou ktorej chcelo ovládať, podmaniť si fašistickými metodami slovanské územia na východ Europy, najmä ZSSR a potom celý svet, Anglicko a USA v to. Bushova doktrina o Spojených štátoch severoamerických, že musia rozšíriť a raz navždy upevniť vedúce postavenie vo svete, je svedectvom zámeru Busha následovať doktrinu Hitlera v boji o uchopení sa svetovlády, ked táto sa osvedčila a moc nechýbalo k tomu, že by sa mu to bolo aj podarilo. Chýbalo mu v tom čase to, čo Bush už teraz má k dispozícii a naplno využíva. Vybudované vojenské základne rozsiate po celom svete. Tieto plnia významné úlohy: Zastrašovanie menších, slabších štátov, ktoré ešte nie sú pod totálnym vplyvom na strane USA, Podporujú diplomatické nátlaky, vyhrožovanie a vydieranie na zemi celého sveta na presadzovanie záujmov USA v BR a v OSN vôbec. Umožňuju lepší a účinnejší prístup k leteckým vojenským špionážnym prieskumom po celom svete. Ciastočne prispievajú aj k tomu, že v rovine ekonomickej sily zeme kde majú už vybudované základne , tuto dostávaj pod kontrolu a čiastočnu závislosť v závislosti zamestnanosti pracovnej sily. Cím menšia krajina, tým je táto závislosť väčšia. Najviac však vojenské základne na cudzích územiach sú využívané pri bojových akciach ako tomu bolo v Juhoslávii, Afganistáne, Iraku a na rade je najpravdepodobnejšie aj Irán. Najnovšie vybudované základne v Rumunsku už teraz majú dôležitú úlohu ktorú majú zohráť v prípade vojenského útoku na Irán. Druhú nie menej dôlečitú úlohu zohrajú v posláni Busha v jeho doktrine o vedúcom postavení USA vo svete a v krátkej budúcnosti pomôže pritiahnúť slučku v obklopovaní vojenského obchvatu Ruska zo všetkých svetových strán. Ani táto uvedená tretia paralela v porovnáni s Hitlerom nie je čisto náhodná a ako dve predošlé, aj tuto môžeme s čistým svedomím vylúčiť.
Tretia paralela v mapovej podobe  TU

Späť Strach ako taktika na dosiahnutie cieľa. Umelo, účelovo vyvolávaný, bez zábran a ostychu, zakotvený v oficiálnej politike amerického prezidenta Busha, propagovaný v americkej a svetovej tlači, súčasť americkej oficiálnej propagandy. To nie je výmysel ani prejav protiamerickej nálady vo svete. Nová stratégia Pentagonu šok, hrôza a vystrašenie. Strach a strach, prostriedok na dosiahnutie cieľa- Dedičstvo po Hitlerovi sa zachovalo a dedia ho dalej vodcoví nástupci po celom svete. Okupácia dobytého územia vojenskou silou v Iraku- Najnovšia vojenská základňa na svete. Všetký ázijské arabské zeme stojá pod novou vlnou vyhrážok, s pripomienkou a dôrazom, že situácia v oblasti sa zmenila a musia aj oni zmeniť politiku voči USA. Americké vojská sú s nimi teraz v bezprostrednom styku na okupovanom území celého Iraku. Teror sily sa stal najúčinnejším prostriedkom diplomacie. Bush si osvojil doktrínu z pozície sily najväčšej a najsilnejšej veľmoci na zemi, diktovať a vnucovať svoju vôľu celému svetu. Ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa zvolil aroganciu, nadradenosť a násilie, prevziať kompetencie svetového spoločenstva do svojich rúk a z tejto pozície začať jednať.

SpäťFenomén strach obchádza svetom
Demokracia sa stala rukojemníkom Bushových doktrín v boji o uchopení svetovlády. Jeho arogantné povýšenecké vyčínanie začína prekračovať hranice prípustnosti jeho moci a začína sa uchyľovať k fašistickým metodam, ktoré nemajú vo svete obdobu Unosy občanov tajnou službou USA sa stávajú súčasťou praktik s nadradenosťou aj nad spriatelenými zemami. Vojenský raketový útok na územie zvrchovaného štátu Bushovi priateľský oddaného, ako tomu bolo v Pakistáne sa nedá ospravedlniť dôvodmi aké sa uvádzali, kde z podozrenia že v Pakistanskej dedine je skrytý jeden z vodcov teroristov ( v americkom poňatí ) vedome so sadistickou, surovou kalkuláciou zavraždili 13 občanov tejto dediny medzi ktorými boli aj ženy a deti.
Najväčšie nebezpečie však svetu hrozí v tom, že tento človek je čím dalej viac svetu nebezpečný. Pred ničím sa nezastuje, vyvoláva vo svete neustále napätia a ženie veci do krajnosti. Dalšia vojna ktorú pripavuje proti Iránu už môže byť a pravdepodobne bude vedená na principe jeho doktríny preventívneho jadrového útoku, ktorú vyhlásil v roku 2002 a v tom istom roku ju schválil aj Kongres. Ak začne príprava na napadnutie, nebude sa tato moc odlišovať od prípravy na Irak. Mohutná mediálna kampaň vo svete kde bude Irán obvinovať zo všetkého možného a bude doprevádzaná dopredu ospravedlnujúc tieto zbrane ako nástroj mieru s minimálnymi stratami na ľudských životoch. Totiž predstavitelia administratívy Spojených štátov už schválili jadrové minibomby na frontové použitie. Ide o takzvané jadrové minibomby na presne určené ciele. Tieto bomby s ekvivalentom 5000 ton TNT vybuchujú asi 6 metrov pod zemským povrchom a z tohto dôvodu sú to údajne čisté zbrane. Americká armáda sa snaží zmazať hranicu medzi jadrovými a konvenčnými zbraňami a tvrdí, že tento druh jadrových minibômb už nie je tak nebezpečný ako bomby väčšieho kalibru. Bude to iba jadrový miniholokaust. Na začiatku decembra 2005 US Strategic Command vydal vyhlásenie "sme pripravení na rýchly útok hocikde na svete s použitím jadrových alebo konvenčných zbraní". Plán útoku je nazvaný Concept Plan 8022, v skratke Conplan 8022. Kto a prečo vyvoláva takéto hrozby pre svet? Tragédia je v tom, že rozkaz na jadrový útok vydáva prezident Spojených štátov, teda iniciator útoku na Irak Bush a ak, tak bude vydávať rozkaz na útok aj proti Iránu. Odozva nenechala na seba dlho čakať. Začína sa štrngať jadrovými zbraňami, pred nedávnom sme sa dozvedeli v mediach aké myšlienky chodia po hlavách už aj prezidentov veľmocenských štátov EU, kto bude další po francúzskom? Vo svetovej tlači sa začínajú čoraz viac objavovať tajuplné správy. Medzi Spojenými štátmi a Izraelom je tichý súhlas s použitím jadrových zbraní. Strednému východu hrozí nukleárny holokast, médiá už vojnu pripravujú keď označujú Irán za nebezpečenstvo pre svetový mier. Ariel Sharon v decembri 2005 dal armáde súhlas na eventuálny útok na Irán na konci marca. Tieto plány neverejne podporilo aj NATO v Bruseli. Letecké útoky pripravuje veliteľstvo Strategických leteckých síl USA v štáte Nebraska. Útok začne masívnym leteckým bombardovaním podobne ako útok na Irak. Nasadené budú lietadlá B-2 stealth a najnovšie F-117 z leteckej základne Diego Garcia v Indickom oceáne. Predpokladá sa, že cieľom bude asi dva tucty jadrových a nejadrových zariadení Iránu. Riaditeľ CIA Porter Goss žiadal v Ankare, v dôvernom rozhovore s predsedom vlády, od Turecka "poskytnúť politickú a logistickú podporu pre letecké útoky proti jadrovým a vojenským zariadeniam Iránu."
SpäťSvet čoraz viac v ohrození- prvý stupeň !
Až dnes sa potvrdzuju výroky niektorých vysokých štátnych predstaviteľov Nemecka v blízkej minulosti, ked Bushové metody zavádzane v jeho súčasnej zahraničnej politike verejne označili ako fašistické. Vraždy prezidentov štátov, ich rodinných príslušníkov a ľudí na vysokých štátnych postoch, ktorí sú na zozname pre USA nebezpečných sa stali bežnou rutinou militantnej diplomácie. Spomenme letecký prepad na Lýbijského Kadáfiho a jeho rodiny v čase hlbokého mieru, juhoslovanského prezidenta Miloša, prezidenta zvrchovaného štátu Iraku Saddama Husajna, zavraždenie jeho dvoch synov a vraždy mnohých odporcov Bushovho vyčíňania po 11. septembri 2001. Dnes tieto praktiky svetová verejnosť prijíma už bez pohoršenia, stali sa bežnou dennou rutinou a sú ako bežné udalosti servírované americkou mediálnou propagandou s ktorou sa stretávame denne na televíznych obrazovkách. Okupácia v Iraku prešla opäť do vojny, teraz však už nie proti Husajnovi, ale vedená proti samotnému irackému ľudu, ktorí sa sňaží vyhnať okupantov zo svojej vlasti.
USA strácajú pod vedením Busha, jeho arogantných, povýšeneckých metod povesť, dôverihodnosť tvrdenia o najvyspelejšom a najdemokratickejšom štáte vo svete. Vyčínanie tajnej políie USA vo svete vrhá tien odrážajúci podobnosť tajnej polície Hitlerovho režimu v Nemecku tridsiatych rokov minulého storočia. Tajná policia USA si uzurpuje dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. Pod rúškom uzatvárania dohôd v rámci boja proti terorizmu sa dostávajú jej agenty legálne do systémov agedy utajovaných archivovaných dokumentov, v ktorých sliedia a triedia podozrivých z minulého spoločenského zriadenia, celú pospletanú sieť tajných služieb štátov bývalého Varšavského vojenského paktu a miešajú sa do vnútorných zálečitostí týchto tajných služieb z pozície nadradenosti a zneužívania dôveri zo simulovaného priateľstva. U tajných služieb západných europských zemí sa zamerávajú špeciálne na obyvateľstvo zemí blízkeho východu islamského vyznania. Z takto získaných zdrojov došlo potom k únosu nemeckého občana Americkou tajnou službou, ktorého niekoľko rokov protizákonne väznili a vynucovali z neho násilne informácie ktoré mali odhalovať dalších občanov z takzvanej teroristicke činnosti proti USA. Unosy a vraždy sa stávajú ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch americkej tajnej služby vo svete. Osôb, nepriateľsky sa stavajúcich proti USA sa násilne zmocnia, následe tajne deportuju do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní. Takéto metody sú čoraz viac zavádzané ako najúčinnejšie a sú výplodom Bushovho fašistického vládnutia v USA. . Americkí občania sú bežne vystavení protizákonnému odpočúvaniu v mobilných telefonných sieťach a tajnou políciou sledovaní s vedomým prezidenta Busha, ktorý zavádza takéto opatrenia z vôle vlastnej moci, bez súdov, ako je to v ústavnom zakotvení. Prenasledovanie moslimov po celom svete Americkou tajnou službou sa prenáša aj na všetký štáty, ktoré sú pod vplyvom svetovej superveľmoci vo svete najmä v EU ale i v zemiach strednej a východnej Europy, najmä v Poľsku ( po udalostiach v Spanielsku bezdôvodné zatýkanie na uliciach len na základe príslušnosti k islamskému náboženstvu ) a tajné policajné registrovanie, a sledovanie je bežné aj na Slovensku, teda u všetkých satelitných, vazalských štátov, súčasného europskeho usporiadania. tzv. postkomunistických zemí.Tu platia iné principy západnej vyspelej demokracie a slobody, ako sú sľubované v čase jemných, ružových, zelených a oranžových revolúcií.
Späť
Americká výspelá demokracia sa topí v krvi
Až dnes sa potvrdzuju výroky niektorých vysokých štátnych predstaviteľov Nemecka v blízkej minulosti, ked Bushové metody zavádzane v jeho súčasnej zahraničnej politike verejne označili ako fašistické. Vraždy prezidentov štátov, ich rodinných príslušníkov a ľudí na vysokých štátnych postoch, ktorí sú na zozname pre USA nebezpečných sa stali bežnou rutinou militantnej diplomácie. Spomenme letecký prepad na Lýbijského Kadáfiho a jeho rodiny v čase hlbokého mieru, juhoslovanského prezidenta Miloša, prezidenta zvrchovaného štátu Iraku Saddama Husajna, zavraždenie jeho dvoch synov a vraždy mnohých odporcov Bushovho vyčíňania po 11. septembri 2001. Dnes tieto praktiky svetová verejnosť prijíma už bez pohoršenia, stali sa bežnou dennou rutinou a sú ako bežné udalosti servírované americkou mediálnou propagandou s ktorou sa stretávame denne na televíznych obrazovkách. Okupácia v Iraku prešla opäť do vojny, teraz však už nie proti Husajnovi, ale vedená proti samotnému irackému ľudu, ktorí sa sňaží vyhnať okupantov zo svojej vlasti.
USA strácajú pod vedením Busha, jeho arogantných, povýšeneckých metod povesť, dôverihodnosť tvrdenia o najvyspelejšom a najdemokratickejšom štáte vo svete. Vyčínanie tajnej políie USA vo svete vrhá tien odrážajúci podobnosť tajnej polície Hitlerovho režimu v Nemecku tridsiatych rokov minulého storočia. Tajná policia USA si uzurpuje dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. Pod rúškom uzatvárania dohôd v rámci boja proti terorizmu sa dostávajú jej agenty legálne do systémov agedy utajovaných archivovaných dokumentov, v ktorých sliedia a triedia podozrivých z minulého spoločenského zriadenia, celú pospletanú sieť tajných služieb štátov bývalého Varšavského vojenského paktu a miešajú sa do vnútorných zálečitostí týchto tajných služieb z pozície nadradenosti a zneužívania dôveri zo simulovaného priateľstva. U tajných služieb západných europských zemí sa zamerávajú špeciálne na obyvateľstvo zemí blízkeho východu islamského vyznania. Z takto získaných zdrojov došlo potom k únosu nemeckého občana Americkou tajnou službou, ktorého niekoľko rokov protizákonne väznili a vynucovali z neho násilne informácie ktoré mali odhalovať dalších občanov z takzvanej teroristicke činnosti proti USA. Unosy a vraždy sa stávajú ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch americkej tajnej služby vo svete. Osôb, nepriateľsky sa stavajúcich proti USA sa násilne zmocnia, následe tajne deportuju do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní. Takéto metody sú čoraz viac zavádzané ako najúčinnejšie a sú výplodom Bushovho fašistického vládnutia v USA. . Americkí občania sú bežne vystavení protizákonnému odpočúvaniu v mobilných telefonných sieťach a tajnou políciou sledovaní s vedomým prezidenta Busha, ktorý zavádza takéto opatrenia z vôle vlastnej moci, bez súdov, ako je to v ústavnom zakotvení. Prenasledovanie moslimov po celom svete Americkou tajnou službou sa prenáša aj na všetký štáty, ktoré sú pod vplyvom svetovej superveľmoci vo svete najmä v EU ale i v zemiach strednej a východnej Europy, najmä v Poľsku ( po udalostiach v Spanielsku bezdôvodné zatýkanie na uliciach len na základe príslušnosti k islamskému náboženstvu ) a tajné policajné registrovanie, a sledovanie je bežné aj na Slovensku, teda u všetkých satelitných, vazalských štátov, súčasného europskeho usporiadania. tzv. postkomunistických zemí.Tu platia iné principy západnej vyspelej demokracie a slobody, ako sú sľubované v čase jemných, ružových, zelených a oranžových revolúcií.
Späť
___________________________________

Babylon stránky a dokumentárne obrázky :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Prechod na úvodnú stránku

SLOVENSKO quo vadis- kam kráčaš? - časť druhá