TO   UŽ   TU   BOLO

EU- Dobre premyslená stratégia
Nemecko- Druhá svetová vojna
Nemecko- Vojnové rabovanie CSR
Nemecko- Generalplan Ost
Nemecko- Píše sa rok 2002
Nemecko- Postavenie v EU
EU- Nový Generalplan Ost
Slovensko- V léčke nového Generalplan Ost


Späť

Dobre premyslená stratégia
TO UŽ TU BOLO- Zhoda nie je čisto náhodná. Čo sa nepodarilo Nemcom v rokoch 2. svetovej vojny mečom a ohňom, podarí sa Nemcom v roku 2004 vstupom takzvaných postkomunistických štátov do EU. Náhodná paralela? Ani paralela nie je čisto náhodná. Dobre premyslená stratégia ako konečne tieto zeme ovládať. Históriu nejde vygumovať. Dokumenty z minulosti hovoria jasnou rečou. Páni ktorí boli úzko spätí so spomínanou minulosťou a dnes mnohí ich potomci stoja na popredných miestach oživovanej Rakúsko-uhorskej monarchie a veľkonemeckých ríš, neradi počúvajú čo i náznak čo už tu bolo. Ľudí, ktorí majú odvahu a súčasné dianie spájajú s minulosťou v aktuálnom čase, označujú ako nacionalistov, rozvracačov, nepriateľov demokracie a rôznymi inými prívlastkami. Pravda sa však zamlčať nedá.
Začínajú sa objavovať návrhy zákonov na ochranu demokracie za účelom potierať a zbavovať ľudí na účasti verejného života ktorí majú odvahu odhaľovať pravdu o stavu veci dejúcich sa vo svete násilím a z pozície sily mocenských skupín ktoré začínajú bez ostychu oživovať fašistické metódy boja o uchopenie moci vo svete. Prezident USA Bush organizovanými vraždami popredných predstaviteľov moci znepriatelených zemí, vedením nevyhlásených vojen z pozície sily proti zemiam ktoré sú otvorene proti jeho arogantnej, imperialistickej zahraničnej politike a sú neschopné brániť sa jeho obrovskej vojenskej presile, podpláca špinavými dolármi opozíciu a štve ľud proti vládam, ktoré sú preňho neprijateľné. Začínajú sa kádrovať a deliť skupiny obyvateľov na spoľahlivých a nespoľahlivých, diskriminovať a udeľovať za odmenu vernosti štátnej moci takzvané ... vráťme sa však k tej časti čo sa Nemcom nepodarilo dosiahnuť v minulosti násilím obrazne povedané mečom a ohňom.
Späť

Nemecko- druhá svetová vojna
... vojna znamenala pre monopolistov splnenie vytúženého sna. Dočkali sa !
V pätách vojakov wehrmachtu sa do každého okupovaného mesta a krajiny slovanských zemí tlačili splnomocnenci monopolov.
Spokojný bol aj zbrojár Krupp. Iba z Juhoslávie vyviezol do septembra 1944  108000 ton chrómovej rudy.
Najviac Krupp nakradol v Sovietskom zväze. Len z Ukrajinského mesta Kramatorsk odviezli jeho agenti 280 nákladných vagónov strojov a materiálu.
O rozdelení koristi v každej slovanskej krajine sa nemeckí monopolisti dohodli vopred.
Tak napríklad pred obsadením Československa si IG Farbenindustrie začlenila do svojho koncernu chemické závody v Ústi nad Labem,
Göring si zobral Škodové závody v Plzni.
Nemeckí monopolisti kradli všetko a všade. Čo nemohli ukradnúť- zničili.
Späť

Nemecko- Vojnové rabovanie CSR
Niekoľko dní pred 15. marcom 1939, keď Pražania so zaťatými päsťami a slzami v očiach "vítali" nemeckú okupačnú armádu, zvolal Hermann Göring poradu. Zúčastnil sa na nej osobitný splnomocnenec ríšskeho ministerstva hospodárstva Hans Kahrl, hospodárski a finanční odborníci:
> Hans Wohltat,
> barón L:udingshausen,
> Walter Pohle,
> Karl Hasche,
> Kruppov splnomocnenec Hans Eltze a ďalší.
Na porade hovoril takmer iba Göring. Rozdeľoval úlohy, prikazoval:
Vašou úlohou, páni, bude dať sa do práce hneď po príchode nemeckých vojakov do Prahy.
Pán Kehrl, vy so svojou skupinou okamžite zaujmete miesto v Národnej Banke. Presne zistíte množstvo československého zlata.
Vy, pán Wohltat, sa postaráte o predisponovanie československého zlata, ktoré je prostredníctvom Banky pre medzinárodné platby v Bazileji uložené v londýnskej Bank of England, do Reichsbank.
A vy, pán Eltze, máte na starosti československý priemysel !
15. marca 1939 zadupotali v Prahe esesácke čižmy. V ten deň, pár minút po deviatej hodine, Hans Kehrl už vykračoval po schodoch národnej banky...
1845 kusov zliateho zlata vo váhe 23087 kg a vtedajšej hodnote 739 740 569 československých korún putovalo do ríšskej banky.
Nemci zároveň ukradli v Prahe 6376 kg zlatých mincí.
Nemci zároveň zhabali 9938 miliónov korún v československých akciových bankách.
V záložniach, družstevných peňažných ústrediach zhabali 31 336 miliónov korún. Spolu s peniazmi sporiteľní to bolo takmer 65 tisíc miliónov.
Okrem toho výrobu, priemysel a obchod poškodili o 25,1 miliárd.
Židovský majetok mal cenu 30 miliárd a naše vojenské škody sú vyčíslené sumou 42,5 miliárd.
Celková škoda je teda 429,7 miliardy československých korún.
V tejto obrovskej sume neboli započítané škody na domoch a inom majetku. Nemci u nás vypálili a zničili celé obce.

"Generalplan Ost"
"V záujme dlhodobej hospodárskej politiky budú všetky slovanské okupované územia ...  exploatované ako kolónie."
Herman G:oring. ( Z knihy A. Dallina: "Nemecká moc v Rusku 1941- 1945", Londýn 1957).
Späť

Nemecko- Generalplan Ost
Pred niekoľkými rokmi sa svet dozvedel o pláne nemeckých imperialistov na zotročenie východoeurópských slovanských krajín, nazvanom "Generalplan Ost". Vypracovali ho nemeckí pseudovedci v rokoch 1940- 1941, v čase, keď Nemci okupovali už viaceré európske krajiny a dosahovali stále nové víťazstvá.
Opojení týmito dočasnými úspechmi pripravovali plány na vykynoženie miliónov občanov slovanských krajín a premenu ešte nedobytých území na "ríšske Nemecko".
Tak vznikol "generálny plán Východ", o ktorom 16. júla 1941 rokoval vodca Nemecka so šéfom hlavného veliteľstva arm ády Wilhemom Keitelom a ďalšími. Hovorili najmä o Sovietskom zväze. Führer hovoril o blízkom víťazstve a tešil sa na obrovské a bohaté územia.
V podstate ide o to, povedal vtedy nemecký vodca- ako správne rozdeliť obrovský koláč, aby sme ho mohli:
> ovládať,
> spravovať a
> využívať...
Hlavné zásady:
Nemožno pripustiť existenciu nijakých ozbrojených síl na západ od Uralu, i keby sme museli bojovať sto rokov. Všetci vodcovi nástupcovia ( ... ! ) musia vedieť, že bezpečnosť ríše bude zabezpečená iba vtedy, ak nebude na západ od Uralu cudzia vojenská sila
Železná zásada pre všetky časy: ( ... ! )
> Nikto okrem Nemcov nesmie nosiť zbraň !
> Táto zásada je zvlášť dôležitá.
> Na prvý pohľad by sa zdalo , že je lepšie získať niektoré porobené národy ako vojenskú pomoc. To by bola však chyba. Skôr či neskôr by sa obrátili proti nám.
Zbraň môže nosiť iba Nemec- a žiadny Slovan, Čech, kozák alebo Ukrajinec.
Po tomto úvode Vodca a ostatní účastníci porady debatovali o presnom rozdelení sovietskych území...
Francúzske noviny "France Nouvelle" 10. augusta 1960 správne napísali, že "Genaralplan Ost" sa netýkal iba Sovietskeho zväzu. Napríklad z Poľska Nemci plánovali vysťahovať 85 percent obyvateľstva a zvyšok chceli ponemčiť. Dvadsať miliónov Poliakov malo zo svojej domoviny putovať na Sibír, časti inteligencie mienili povoliť emigrovať do Južnej Ameriky ...
Ako však už vieme žiadny Poliak neputoval na Sibír, ani neemigroval do Južnej Ameriky. Zato však Nemci putovali späť do Nemecka a zo Sudet v Čechách tak isto. Z rozhodnutia víťazných spojeneckých síl po 2.svetovej vojne.
Taký bol osud a tak skončil "Generalplan Ost"
Duch "Generalplan Ost" oživuje
V inom čase, inom duchu. Odkaz, všetci vodcovi nástupcovia musia vedieť, že bezpečnosť ríše bude zabezpečená iba vtedy, ak nebude na západ Uralu cudzia vojenská sila, sa napĺňa.
Späť

Nemecko- Postavenie v EU
Píše sa rok 2002. Nemecká okupačná armáda síce nepochoduje Prahou ako  15. marca 1939, zato však na západ Bieloruska a Ukrajiny stojí armáda NATO, ktorej na čele sú USA a Nemecko. Po vstupe Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Rumunska a Bulharska bude dielo dokonané. pozri mapu Naviac, okolo najväčšej slovanskej krajiny Ruska, slučka sa sťahuje. NATO, na čele ktorého stojí USA, pomáha zrealizovať odkaz pre vodcových nástupcov. Plán, odizolovať ázijské štáty bývalého Sovietskeho Zväzu od Ruskaz jednej strany a z druhej strany Litvu, Lotyšsko a Estónsko sa začína uskutočňovať. Najprv vysielaním vojenských inštruktorov, hospodárskou pomocou ovládať politickú situáciu týchto zemí a pripraviť ich na vstup do NATO. pozri mapu
Píše sa rok 2002.Hermann Göring síce nemôže už zvolať poradu s osobitným splnomocnencom ríšskeho ministerstva hospodárstva Hans Kahrlom aby orabovali, vydrancovali, pokradli československé zlato, československé miliardy, Banky a továrne, zato však v Čechách a na Slovensku majetok ľudu, ktorí pracujúci tejto zeme za 60 rokov vybudovali, presúva sa do rúk Nemcov a Rakúšanov.Češi a Slováci sa stávajú robotmi vo svojich zemiach v cudzích fabrikách. Mladé študované dievčatá odchádzajú do zámožných rodín kapitalistických štátov na západ a do USA robiť ponižujúce práce ako umývačky riadov, slúžky a ošetrovateľky starcov a podobne, aby si zarobili viacej na ďalšie štúdium, lebo na živobytie, ako im ponúkajú vo fabrikách, bankách, či telekomunikáciach na Slovensku v rukách Nemcov, alebo Rakúšanov.

Späť

Nemecko- Postavenie v EU
Píše sa rok 2002. Vytúžený sen vodcu i keď po jeho smrti, sa naplnil. Obrovský koláč ( slovanské územia ) teraz už len správne rozdeliť, aby sme ho mohli ovládať, spravovať a využívať... Naplnil sa sen aj iných. Už sme pomaly zabudli na manifestácie po námestiach so zväzkami kľúčov v ruke štrngajúcich, dovolávajúcich sa zmien. Ľudia mali plné krky sľubov a šikanovaní funkcionármi KSČ. Chceli zmenu. Nemali ani poňatie že otvárajú dvere na zmenu, ale novému režimu, režimu kapitalistickému. Pán Havel s jeho kamarátmi to už vedeli. Zaranžovali všetko podľa dávno vypracovaného plánu americkými expertami v bunkroch rodeného, utajovaného. Tento "hrdina" známy ako čakateľ v byte na členov VB s kefičkou a zubnou pastou ( zakúpené v Tuzexe za americké doláre ) sa dočkal chvíle a nesklamal. Ani sám seba. Jeho chlebodárci sa mu odvďačili. Obrovský majetok a prezidentská funkcia ho neminuli ( USA vynaložili na volebný boj proti kandidátovi Dubčekovi viac ako desať miliónov korún- z francúzskej tlače ). Jeho kamarátom sa ušli hrady, zámky, ministerské kreslá, tajné kontá v zahraničných bankách, vyznamenania a obľuba v kapitalistickom svete. Ľudom, štrngajúcich zväzkami kľúčov po námestiach, zostali len oči pre plač.
Píše sa rok 2002. Po celé veky putoval čas. Zmenil nás. Zatiaľ čo štáty poznamenané krivdami vojny rozpútanej Nemeckom na tieto zabúdajú, porazení nezabudli. Metódy boja o získanie moci vplyvu nad malými štátmi v strednej a východnej Európe ( zväčša slovanskými ) sa zmenili. Iný čas, iný duch, iní vodcovi nástupcovia. Najsamprv treba zmeniť rozhodnutie víťazných spojeneckých síl po 2. svetovej vojne na nové povojnové usporiadanie Európy.Taký čas nastal.
Späť

EU- Nový Generalplan Ost
Nový Generalplan Ost v inom čase, na tom istom mieste. Americkí experti do plánu na rozbitie ZSSR a zničenie socialistickej svetovej sústavy ( Ostbloku ) zakomponovali aj nástroje demokracie- Medzinárodnú ochranu ľudských práv a základných slobôd. Vedeli prečo. Diabolský nápad. Výsledok premietnutý v stratégii boja na dlhší čas, sa dostavil v metódach boja o získanie moci nad strednými a východnými európskymi krajinami viac, ako očakávali. Plán amerických expertov vyšiel. Podarilo sa rozoštvať občanov proti vládam a štátnemu zriadeniu. Tieto nástroje demokracie sa stali alfou a omegou aj v usporiadaní Európskej únii. Noví vodcovi nástupcovia sú ľudia inteligentní. Pochopili taktiku boja ozbrojenou mocou, násilím, v danom čase ako pre svet neprijateľnú a v tomto predbehli aj svojich "priateľov" za morom.
Prvá nátlaková podmienka po roku 1989-1990 pre všetky tieto post komunistické zeme bola: otvoriť sa, obnoviť formu kapitalistického režimu. Dokonalé. V skrytej fráze investovať, silnejším kapitalistickým zemiam sa podarilo ekonomiku slovanských štátov zruinovať a fabriky, banky, telekomunikácie, sústavy tvoriace dopravu ropy a plynu, Elektrickej energie, sa lacno dostali do ich rúk. V Českej a Slovenskej republike ponajviac Nemcom a Rakúšanom.
Ďalší nástroj demokracie- Sloboda tlače a Sloboda Slova dosiahli tiež svoje. Rozhlasové stanice v rokoch studenej vojny usídlené v Západnom Nemecku dostali zelenú. Českým disidentom na čele s Havlom sa podarilo presťahovať túto štvavú centrálu z Mníchova do Prahy. Majetok českého a slovenského ľudu, budovu československého parlamentu za l Kčs. Disidenti sa dočkali odmeny vo všelijakých naturálnych a "duševných" hodnotách. Rozmachu sa dočkalo v celom bloku post komunistických území aj Televízne vysielanie. Z ilegálnych, porušujúcich medzinárodné dohody o využívaní frekvencií a kanálov sa stali cez noc legálnymi a na všetkých území post komunistickým štátov začali vznikať nové a nové, ako huby po daždi. Nástroje demokracie sa stali prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, tieto krajiny odizolovať od Ruska a dostať ich totálne pod kontrolu USA a západnej kapitalistickej Európy a dosiahnutý vplyv a moc, upevňovať sieťami "slobodných" rozhlasových a televíznych sieti, roztrúsených od Prahy až po ázijské štáty bývalého Sovietskeho zväzu.
Píše sa rok 2002. Ďalší z hlavných cieľov plánu na rozbitie ZSSR a zničenie socialistickej svetovej sústavy vychádzajúci z hláv amerických expertov bola myšlienka, zakomponovať do tohto plánu tiež silný demokratický nástroj, akým je právo ( legislatíva ). Nástroj, silnejší ako americké bombardéry a vysielanie na cudzie územia záškodníkov a trestné vražedné komandá. Noví, inteligentní vodcovi nástupcovia poznajú jeho skrytú silu a vedia tento demokratický nástroj zmanipulovať tak, aby v konečnom dôsledku dosiahli to, čo sa nepodarilo ich predchodcom v rokoch 2. svetovej vojne ohňom a mečom- skolonizovať celý obrovský priestor slovanských území .
V čase keď už bol Sovietsky Zväz rozbitý, svetová socialistická sústava zničená, bolo potrebné odstrániť prekážku, zmeniť rozhodnutie víťazných spojeneckých síl po 2. svetovej vojne na nové povojnové usporiadanie Európy.Toto sa dosiahlo síce zničením svetovej socialistickej sústavy, ale bolo potrebné to dotiahnuť. V post komunistických zemiach vyvolať veľké spoločenské zmeny. Zmeniť totálne politickú a hospodársku štruktúru a práve k tomuto využiť skrytej sily legislatívy ( zabetónovanej v kapitalistickom svete ). Príležitosť skrsla v myšlienke, tieto zeme dostať totálne pod kontrolu začlenením do EU, kde úplne stratia politický a ekonomický vplyv a územia ( ako o tom kedysi sníval hlavný führer ) sa správne rozdelia, aby ich noví vodcovi nástupcovia mohli už raz navždy ovládať, spravovať a využívať.
Späť

Slovensko- V léčke nového Generalplan Ost
Píše sa rok 2002. Blíži sa finiš. Vodcovi nástupcovia si mnú ruky. Splní sa jeden z ďalších vodcových snov i keď nie zatiaľ v plnej predstave. Nebude to zatiaľ na západ Uralu ale na západ Bieloruska, Ukrajiny a oblasti Baltského mora, kde už nebude stáť cudzia vojenská sila ( mal na mysli ruskú a slovanských štátov ), ale vstupom ďalších post komunistických štátov do NATO ako Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko bude stáť obrovská vojenská sila NATO, ktorej na čele v európskom priestore na prvom mieste je práve Nemecko.
Obrovským účinným nástrojom pre veľké spoločenské zmeny, zmeny v myslení ľudí národa každého post komunistického štátu bolo treba rozhodujúcim spôsobom zmeniť. Začlenením týchto štátov do EU aj na tomto bojovom poli sa noví vodcovi nástupcovia vynašli. Nanútiť im prípravu a tvorbu zákonov a právnych predpisov kapitalistickej spoločnosti v normách pre EU. Vstup je však ešte ďaleko a ešte nie je istý a zaostávanie by zapríčinilo patovú situáciu. Riešenie sa našlo. Post komunistické zeme boli zatiaľ začlenené ako kandidátske zeme pre vstup do EU. To bola vhodná príležitosť pre komplexné riešenie spolu s premenou politickou a hospodárskou, aproximováciou zákonov ( postupným približovaním ).
Ťah bol dobre premyslený a účelový. Vo vzťahu dvoch antagonických režimov, kde jeden ešte naplno neskončil a druhý sa naplno neupevnil, nastali zmätky, umelo vytváraná panika. V parlamentoch sa pracovalo vo dne v noci. Na nátlak v skrátenom čase sa robili zlé zákony, ktoré bolo treba po vstúpení do platnosti často novelizovať. Staré zákony sa nevhodne splietali s novými- kapitalistickými. Ľudia strácali istotu, prepadali panike. Právny štát strácal charakteristiku právneho štátu. Objavila sa zločinnosť nového druhu. Vraždy v konkurencii podnikania, vraždy členov gangov po vzoru západu medzi sebou, vraždy z biedy a chudoby do ktorej sa ľudia často ocitli bez vlastného pričinenia, vznikala nová skupina v kapitalistickej spoločnosti však bežná- bezdomovci. Všetko podľa plánu, všetko podľa očakávania plánovačov. Podniky krachovali jeden za druhým, ekonomika sa rozpadávala pomaly a s istotou. Tiež podľa pripraveného plánu, podľa očakávania. Nové bábkové vlády vznikajúce z predajnej opozície a bývalých disidentov, museli USA a kapitalistickému západu tvrdo zaplatiť daň za pomoc dostať sa k moci. Robili to ako vedeli, vždy si našli ľahkú cestu bez odporu. Na Slovensku napríklad zastrašovanie domácich privatizérov nátlakom vlády ( Dzurindovej- Mikloš- Šmögnerová ), zbavovať sa zo strachu majetku, pričom vznikol nový termín "tunelovanie" v praxi nezistiteľné rozkrádanie, prepúšťanie robotníkov z práce, ktorí sa takto zo dňa na deň ocitli na ulici bez prostriedkov na živobytie pre celú rodinu. Všetky takto umelo vyvolávané zmätky, neistota mali jeden spoločný cieľ. Odovzdať majetok ľudu bez odporu do rúk USA a západnému kapitálu Európy. Daň za pomoc predajnej opozície bola splatená. Mase, štrngajúcej zväzkami kľúčov po námestiach v novembri l989 zostali naozaj len oči pre plač.
Dielo bude ešte len dokonané, vstupom týchto post komunistických zemí do NATO a EU. Nemecku sa tak podarí to, čo sa mu nepodarilo v rokoch 2. svetovej vojny. Podarí sa mu spolu s Rakúskom aj odškodniť ľudí, ktorí sa najviac v tak zvanej "piatej kolónie" pričinili rozbiť Československo a o vznik najväčšej svetovej vojny v histórii tejto planéty.
Nátlak na otvorenie Benešových dekrétov narastá. Nemci a Maďari majú teda cestu otvorenú. Maďari cez etnické zoskupenie politickej strany na Slovensku, strany maďarskej koalície SMK chcú otvoriť otázku Benešových dekrétov bez zábran. To, že predseda politickej strany maďarskej menšiny B. Bugár na poslednú chvíľu stiahol výzvu k Benešovým dekrétom a prehlásil, že v tomto čase táto otázka nie je aktuálna, je len jasný, zrozumiteľný taktický manéver. SMK ide v Dzurindovej vláde obsadiť štyri kreslá, čo je viac ako u dvoch zostávajúcich slovenských parlamentných strán. Strana maďarskej koalície dostala od Dzurindu všetký ministerské kreslá akých sa im zachcelo, a to zatiaľ zväzuje Bugárovi ruky. Požiadavku, aby maďarskí občania boli odškodnení, ktorí ako Nemci v Sudetách mali podieľ na rozbití Československa a potom na oslabení Slovenska o celé južné Slovensko od Bratislavy až Košice v to, si Bugár ponechal v talóne, v zálohe. Sám osobne bez začervenenia prehlásil, že k tejto otázke sa neskorej vo vhodnej chvíli vráti. Každému z nás je dobre známe, že táto chvíľa bude doprevádzaná opätovným, beztrestným vydieraním vládnej koalície
V Čechách sa politici bránia a odvolávajú na dohodu víťazných veľmoci o novom usporiadaní Európy po vojne a o dôsledkoch vojny vyvolanej Nemeckom, zabúdajú však, že tato dohoda po rozpade socialistickej svetovej sústavy a rozpadom Sovietskeho Zväzu už vlastne neexistuje je nefunkčná a či sa zruší alebo nezruší nehraje v podstate nijaký význam, pretože spomenuté územia po vstupe ČR a SR do EU po určitom čase i tak sa dostanú do sféry moci Nemcov a Maďarov a to bez ohňa a meča ako sa o to pokúšali v rokoch 2. svetovej vojny.
Späť
____________________

   Po celé veky putoval čas, nezastavil sa ani raz.
Odvial čo odviať musel, aby sa nevrátil zas.
Odvial na smetisko dejín disidentóv čas,
aby sa už nikdy nevrátil Havel zas.
Aby zostal na smetisku dejín navždy už
a slúžil nám ako terč miznúci,
pre zábavu slúžiaci.
Stlačte  TU

Babylon stránky a dokumentárne obrázky :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Prechod na úvodnú stránku